តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
LyBear ២៩
2
Yuthseyma ៣៤
3
ហៀកចន្ទ័សុផល ៣៦
4
Ratanak ៤០
5
ឈួនសំណាង ៣០
6
Ratha ៣៩
7
vannda ៤០
8
Thy ៤០
9
Banrothana ២៨
10
ធុល ពេជ្រ ៣៥