តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
លៀស ឡោះ ៣២
2
Sreanh ៤០
3
សុភា ៣៧
4
YEOUN VIRAK ៣៦
5
Rithy ២៥
6
Uyeang ៤០
7
មករា ៤០
8
Sovannda ៤០
9
Khun ngim ៣៦
10
Rin ២៦