តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
Kengboramey ៣៥
2
Nakrinda ៣៤
3
ស្មោន អួម ៣៤
4
Bern ៣១
5
Dara ៣៩
6
មង ២៤
7
Vanthy ២៣
8
Sovannarith ២១
9
Po ១២
10
text ១២