តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
ថូម៉ាលីស ២៥
2
Vannpov ៣៣
3
ម៉ាងសុខលីន ១៧
4
អ៊ួន វឌ្ឍនះ ២២
5
Phearath ៤០
6
ផានិត ៣៨
7
អុីកុសល ៣៧
8
SAM ៣៨
9
ឃន​សាមឿន​ ២៥
10
Hgg ៣៦