តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
Pozz nak ១៩
2
Kakada ២៧
3
ធីរិទ្ធ ៣០
4
Pig ២៥
5
Chady ២៥
6
YoukSareth ៣៦
7
វណ្ណះ ២៥
8
Kimleang ១៦
9
ភួង សុហេង ៣៥
10
ម៉មភាឡី ៣០