តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
Kaomuychhe ៣២
2
Savong ៣៤
3
Chivy ៣១
4
Theaksamin ២៧
5
ឆាន់កុយ ៣៤
6
Ty ros ៤០
7
vichet ៣០
8
សៅ ពិសិទ្ធ ២៣
9
Rennaron ២៣
10
Van promopha ២២