តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
Yeansokhon ២៨
2
123456 ៣៣
3
Kok dara ៣៥
4
Bi ៤០
5
កែវ​ សុផានិត ៤៤
6
Votey ៣០
7
Chea Srean ៣៦
8
Darayy ២២
9
Sam pisoka ២៧
10
Kannitha ៣០