តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
អនុជ ៣៩
2
EangnaYou ២២
3
អ៑ុន ឡុច ៣០
4
Rothanak ៣៧
5
OeurnRaksa ៣៧
6
ឡុច​ផិញ ៣៧
7
Chhaya ៣៩
8
ខូវណៃហ៊ាង ២៨
9
Koma ៣២
10
រ៉នភារម្យ ៣១