តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
ចា​ន់​ជឺហាវ ៤០
2
សីហា ៣៧
3
Sreyne ១៨
4
Yongvuthy ២៩
5
di ២៩
6
សនពិសិដ្ឋ ២៣
7
Thy ៣៧
8
Vanndy ៣៥
9
Snooga ៣២
10
LychingNgov ៣០