តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
ហុងឡុង ២៣
2
Phodara ៣០
3
នាងរ៉ាវី ២៦
4
Sophara ៣០
5
សេនណាវី ១៦
6
ងិន យុទ្ធា ២៩
7
Daramon ២៩
8
Nan ៣៤
9
ឌុក​ចាន់វិរៈ ៣៥
10
Duongmary ៤០