តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
Pheak ៣៣
2
Nisann ៣៥
3
គង់ គូ ៣១
4
សូ​ទី ៣១
5
យ៉េង រ៉ាវុត ៣៩
6
makara ២៤
7
Ra soriya ៣៨
8
SokChea ២៦
9
Tuotbora ៣៤
10
Nich ៣៨