តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
Hoksour ៣៥
2
Vanna ៣៤
3
Engthavy ១៦
4
Phorm
5
សេង ឌី ២៧
6
ទន ២៨
7
PichPich ២៣
8
អោកសុធន់ ២៣
9
អីុ សង់ ៣៧
10
RIth ៣០