តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
ប៊ុនឡុង ៣៣
2
ចាន់​សារុន ៣៩
3
បញ្ញាវន័្ត ៣៤
4
LeaLeang ៣២
5
Thailong ៣២
6
Siya ៣១
7
Tra tra ២៣
8
LitSina ៣៤
9
Sam sorphea ២៤
10
Khoempholly ៣៩