តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
Rathmenghour ៣៨
2
Bn ២៩
3
យឿនហុងលី ៣០
4
សុខា ១៧
5
អ៊ុំ រី ២៥
6
ដាលីន ២៤
7
ជាសុភក្ត័ ២៦
8
Caiwenbing ១៨
9
Nenneth ៣៦
10
Ra ៣៧