តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
ដែរ​ចំណាន ២៨
2
Ah Phanna ២៩
3
ឈិនឡុង ៣៥
4
Rithroatanak ២៣
5
ហ៊ីម វ៉ុន ៣៤
6
Sreylin ២៧
7
Ch ៣៧
8
សារ៉េត ៣៦
9
វាសនា ២៦
10
Saing ២៨