តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
ស៊ូលីណា ៣៧
2
សឹម ទិត ៣២
3
PHALLA ៣៨
4
Veasna ៣៦
5
សីហា ៣១
6
Kheang ៣៩
7
កិត្តិគុណ ១៨
8
Raksmey ៣៣
9
Ngechhong ៣៩
10
សោម ២៩