តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
ឆុនប៊ុនសុន ២០
2
រត្ន័ ៣៥
3
នូវសាហឿង ៣៧
4
ថន ៣៥
5
Sadath ៣៥
6
Pungs ២០
7
Phal ៣២
8
យូ សុជីវ័ន្ត ២៨
9
វុទ្ធី ២៩
10
រត័្នវិចិត្រ ៣៣