តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
Chiking ២៨
2
គុលចេន ផល្លី ៣៩
3
សូវឌ្ឈនា ៣៧
4
លី មុំ ៣៩
5
សូកល្យាណ ៣៧
6
ហុងឃុននារី ៣៦
7
ឃុន សុធី ៣០
8
ប៉ុងសូផាត ៣៦
9
ជីវ​សុភី ៣០
10
Pheara ៤០