តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
Kim ៣៥
2
raksmey ៣២
3
ចាន់ឌឿន ៣៨
4
Ñëť ៣១
5
Ly eang hour ៣៧
6
Boy ១៤
7
Sem Pon ២៨
8
Deth ៣០
9
ឈិន ឈួន ២៩
10
SS ២៩