តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
Lenghuy ៣១
2
Maly ៣១
3
Wat ៣២
4
PHORN DAVIN ៣៧
5
Reaksmey ៣១
6
Sothearo ៣៩
7
GuochChhae ៤០
8
សេង ច័ន្ទឌុន ៣៨
9
លោកមេ168 ២៤
10
sreypiseth ១៩