តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
Khin ៣៦
2
Ren Kroem ២២
3
អាត សុខអេង ២៨
4
Vanna ៣០
5
Yangsynay ២៦
6
chantha ៣៥
7
Koney ៣៨
8
Tong Hem ១០
9
សីុរ៉ុន ៣១
10
Im sophornd ២០