តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
Sivmey ៣៦
2
Ravuth ៣៨
3
Sok chhayhor ២០
4
គ្រី​ សុភាព ៣៦
5
La ២៦
6
លៀងចាន់ផុន ២៧
7
លាបចំរើន ៣៣
8
រុំចាន់រ៉ាប់ ២៩
9
Thea ៣៣
10
សុខុន ២៤