អ្នកលេងបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ

អ្នកលេង ពិន្ទុ
1
Lin ៦៧២០
2
Ros ៥៩៤៥
3
Veasna ៥៦០០
4
លឹម​ម៉ារី ៥៤៦៥
5
ម៉ម​វ៉ារិន​ ៥៣៣៥
6
សាលាដៃចំណាប់ ៥២២០
7
Srey.Pich ៥០៥០
8
Sophal ៥០០០
9
KHUN SUNG ៤៤៤០
10
Channa ៤២៦០