អ្នកលេងបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ

អ្នកលេង ពិន្ទុ
1
Tola ៤២៥០
2
ស៊ុំ ផេង ៤១៨៥
3
ដៃចំណាប់ ៣៩១៥
4
Den ៣១៦០
5
narundet ២៩៩០
6
BunLy ២៧១០
7
Solida ២៦៦៥
8
Channa ២៥៨០
9
Channa ២៥៦៥
10
កេ ឡន ២៤៧០