អ្នកលេងបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ

អ្នកលេង ពិន្ទុ
1
Ros ៥៩៤៥
2
Veasna ៥៦០០
3
ម៉ម​វ៉ារិន​ ៥៣៣៥
4
សាលាដៃចំណាប់ ៥២២០
5
Srey.Pich ៥០៥០
6
KHUN SUNG ៤៤៤០
7
Channa ៤២៦០
8
Tola ៤២៥០
9
សាលាដៃចំណាប់ ៤១៩៥
10
ស៊ុំ ផេង ៤១៨៥