អ្នកលេងបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ

អ្នកលេង ពិន្ទុ
1
Lin ៦៧២០
2
ម៉ាដាណេ ៦២០០
3
Ros ៥៩៤៥
4
Vuthy ៥៦៨០
5
Veasna ៥៦០០
6
លឹម​ម៉ារី ៥៤៦៥
7
ម៉ម​វ៉ារិន​ ៥៣៣៥
8
សាលាដៃចំណាប់ ៥២២០
9
Srey.Pich ៥០៥០
10
Sophal ៥០០០