អ្នកលេងបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ

អ្នកលេង ពិន្ទុ
1
Lin ៦៧២០
2
Chamroeun ៦៤៦០
3
ម៉ាដាណេ ៦២០០
4
សាលាគុណភាព ៦១៧០
5
Ros ៥៩៤៥
6
Vuthy ៥៦៨០
7
Veasna ៥៦០០
8
លឹម​ម៉ារី ៥៤៦៥
9
ម៉ម​វ៉ារិន​ ៥៣៣៥
10
សាលាដៃចំណាប់ ៥២២០