អ្នកលេងបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ

អ្នកលេង ពិន្ទុ
1
Lin ៦៧២០
2
Chamroeun ៦៤៦០
3
LY Kimhong ៦៣០០
4
ម៉ាដាណេ ៦២០០
5
សាលាគុណភាព ៦១៧០
6
Ros ៥៩៤៥
7
Vuthy ៥៦៨០
8
Veasna ៥៦០០
9
លឹម​ម៉ារី ៥៤៦៥
10
ម៉ម​វ៉ារិន​ ៥៣៣៥