អ្នកលេងបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ

អ្នកលេង ពិន្ទុ
1
Lin ៦៧២០
2
ម៉ាដាណេ ៦២០០
3
Ros ៥៩៤៥
4
Veasna ៥៦០០
5
លឹម​ម៉ារី ៥៤៦៥
6
ម៉ម​វ៉ារិន​ ៥៣៣៥
7
សាលាដៃចំណាប់ ៥២២០
8
Srey.Pich ៥០៥០
9
Sophal ៥០០០
10
KHUN SUNG ៤៤៤០