អ្នកលេងបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ

អ្នកលេង ពិន្ទុ
1
Veasna ៥៦០០
2
សាលាដៃចំណាប់ ៥២២០
3
Srey.Pich ៥០៥០
4
KHUN SUNG ៤៤៤០
5
Channa ៤២៦០
6
Tola ៤២៥០
7
សាលាដៃចំណាប់ ៤១៩៥
8
ស៊ុំ ផេង ៤១៨៥
9
Jeong ig jin ៤០៨០
10
Davy ៤០១០