អ្នកលេងបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ

អ្នកលេង ពិន្ទុ
1
Veasna ៥៦០០
2
សាលាដៃចំណាប់ ៥២២០
3
Srey.Pich ៥០៥០
4
Tola ៤២៥០
5
សាលាដៃចំណាប់ ៤១៩៥
6
ស៊ុំ ផេង ៤១៨៥
7
Jeong ig jin ៤០៨០
8
ដៃចំណាប់ ៣៩១៥
9
ឆេន ថារឿន ៣៧៩០
10
Polika ៣៣៣០