អ្នកលេងបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ

អ្នកលេង ពិន្ទុ
1
Veasna ៥៦០០
2
ឌីលីណា ៥៣៥៥
3
សាលាដៃចំណាប់ ៥២២០
4
Srey.Pich ៥០៥០
5
Tola ៤២៥០
6
សាលាដៃចំណាប់ ៤១៩៥
7
ស៊ុំ ផេង ៤១៨៥
8
ដៃចំណាប់ ៣៩១៥
9
សាន ស្រីមុំ ៣១៦០
10
Den ៣១៦០