អ្នកលេងបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ

អ្នកលេង ពិន្ទុ
1
Lin ៦៧២០
2
នាយិកាសាលា ៦៤៦០
3
គ្រូគុណភាព ៦៤៦០
4
Chamroeun ៦៤៦០
5
សាលាគុណភាព ៦៤៤០
6
គ្រូគុណភាព ៦៤៣០
7
LY Kimhong ៦៣០០
8
ម៉ាដាណេ ៦២០០
9
Ros ៥៩៤៥
10
Vuthy ៥៦៨០