អ្នកលេងបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ

អ្នកលេង ពិន្ទុ
1
Veasna ៥៦០០
2
ម៉ម​វ៉ារិន​ ៥៣៣៥
3
សាលាដៃចំណាប់ ៥២២០
4
Srey.Pich ៥០៥០
5
KHUN SUNG ៤៤៤០
6
Channa ៤២៦០
7
Tola ៤២៥០
8
សាលាដៃចំណាប់ ៤១៩៥
9
ស៊ុំ ផេង ៤១៨៥
10
Jeong ig jin ៤០៨០