ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី

ទាយយក​
iOS


អ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន ១៤៥៤៨៧ នាក់

qr code

ទាយយក​​
Android​


អ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន ២១២៥៤០ នាក់

qr code