តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
លី ថាវី ៣៦
2
Marorn ៣៧
3
Cheymayou ៣០
4
ឡាយប៉ាក់ ៣៤
5
chounsokphal ៣៤
6
Chamnan ៣៦
7
Raksmey ២៩
8
Sal ៣០
9
ហេងរស្មី ៤៥
10
Samnang ៣៤