តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
ស៊ុន គីមអេង ៣៥
2
ឈានសុឆិល ១៧
3
ធី ប៊ុនធឿន ២៦
4
ផាតសុផាន ៣៣
5
ផូ សាវុធ ៣៣
6
ជុំ ពិសី ៣៦
7
សិុន ២៥
8
ChanVanne ២៧
9
Sorsok ៣០
10
Shyam ៣០