តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
Rara ៣២
2
Nareach ២៦
3
សុខ​រស្មី​ ២៨
4
Thy ៣៣
5
វ៉ែនវាសនា ២៩
6
Jubi ៣១
7
Tolali ៣៨
8
ធីវីបុល ៣១
9
Dermcher ១៩
10
Nhom lavy ២២