តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
មាស សទ្ធា ៣៣
2
បង ១៦
3
ណៅចំណាន
4
YouKakada ៣២
5
Tomo ២៥
6
Choungvisoro ២២
7
បូរី ៣៣
8
Cheanchaut ៣២
9
Chinbuntoeun ២៦
10
Sreyoun ២១