តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
SokLang ៤០
2
ណាំ សុកជាតិ ២៨
3
ផាន់ណា ៣៦
4
Az ៣០
5
Heng ៣១
6
Lyda ៣៩
7
វល្លីស ២៧
8
Bunveasna ២៤
9
Vy ៣៥
10
ចំរើន​ ២២