តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
Sreypich ៤០
2
PH ៣៤
3
ជឹម​សុវណ្ណ ១០
4
vichet ២៧
5
Ratha ២៦
6
Seng sophal ២២
7
Champey ៤០
8
olo ៣៥
9
or neang ២៦
10
Gfy ១៨