តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
សេងលី ១២
2
huyong ៣៩
3
Fong ២៧
4
Raksmey ២១
5
KOVSOKHAK ២១
6
Rathanak ៣៩
7
Mann vVichea ៣៩
8
ម៉េងហៀង ៣១
9
Din samnang ១៨
10
Harng Ran ២៩