តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
រិទ្ធ ៣៧
2
Thorn ២៩
3
Kkkk ១៦
4
Sreynich ២៩
5
សុភក្រ្ត័ ៣១
6
សារុនសុខលាភ ២២
7
2t ៣៤
8
Chai Noy ៣៦
9
Yimsonidh
10
Seab ៣៨