តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
ឈតិត្រា ១៤
2
សៀ សុភា ៣៦
3
Vanak ៣២
4
ម៉ៅ សុភ័ក្ត ៣០
5
សូត្ររដ្ផា ២៦
6
thy ៣០
7
Ggg ២៤
8
Hh ២៤
9
មាស សារី ២៧
10
វាសនា ៣០