តារាងពិន្ទុប្រឡងសាកល្បង

បេក្ខជនប្រឡង ពិន្ទុ
1
សយ​ ២៧
2
Ratana ៣២
3
Mao ៣៦
4
ពិសី ៤០
5
ជីមចឹម ២៧
6
MrrPheara ២៤
7
មួន ម៉េង ៤៥
8
Soklyta ៣៤
9
Aa ៣៧
10
សោភ័ស ២២